WiFi-Presence to nowa funkcjonalność sieci Wi-Fi

umożliwiająca identyfikację i lokalizację urządzeń posiadających aktywne Wi-Fi (np. smartfony z włączonym Wi-Fi), bez konieczności zmuszania użytkownika do podłączenia do sieci Wi-Fi.

Urządzenia posiadające włączone Wi-Fi okresowo „odpytują” wszystkie znajdujące się w zasięgu sieci Wi-Fi o ich nazwy oraz aktywnie szukają znanych sobie nazw sieci Wi-Fi. Przy takim „odpytywaniu” urządzenia zazwyczaj przedstawiają się swoim własnym adresem MAC. Częstotliwość „odpytywania” jest uzależniona od rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz stanu, w jakim znajduje się urządzenie.

Część urządzeń mobilnych (w tym np. smartfony Apple iPhone od wersji 5S w górę) potrafi anonimizować takie pytania poprzez używanie fałszywych adresów MAC, chyba że łączą się do znanej sieci – wówczas przedstawiają się swoim prawdziwym adresem, będąc w pełni identyfikowalnymi. Większość działających obecnie urządzeń jednak nie posiada dotychczas takiej funkcji.

Technologia WiFi-Presence wykorzystuje access pointy w celu nasłuchiwania pakietów z pytaniami urządzeń Wi-Fi i przesyłania ich do dalszej analizy. Na tej podstawie można znaleźć aktywne w otoczeniu urządzenia Wi-Fi oraz – przy analizie mocy sygnału i wykorzystaniu triangulacji odczytów z kilku nasłuchujących urządzeń o znanym położeniu – ustalić przybliżone położenie urządzenia Wi-Fi wysyłającego pakiety z pytaniami.

Dane odnośnie MAC adresu urządzenia pytającego oraz zarejestrowanej mocy sygnału stanowią dane wejściowe dla usługi WiFi-Presence.

Na podstawie zgromadzonych danych algorytmy WiFi-Presence umożliwiają:

W przypadku pojedynczego nasłuchującego urządzenia:

  • rozpoznanie urządzenia Wi-Fi przebywającego w zasięgu,
  • zarejestrowanie przybliżonego czasu przebywania w zasięgu (dwell time),
  • na bazie mocy sygnału określenie zgrubnie przybliżonej odległości urządzenia (blisko/daleko),
  • poprzez zestawienie czasu przebywania i odległości – określenie, czy urządzenie należy do gościa miejsca, czy przechodnia,
  • porównanie uzyskanych informacji z danymi historycznymi i określenie, czy urządzenie przebywa w zasięgu cyklicznie, sporadycznie czy zostało zaobserwowane po raz pierwszy,
  • przedstawienie danych przetworzonych bazujących na powyższych danych (np. procent gości przybywających do miejsca pierwszy raz czy też procent stałych bywalców, których poprzednia wizyta miała miejsce w okresie do 7 dni).

Przy jednoczesnym analizowaniu informacji z wielu urządzeń nasłuchujących powyższe statystyki można rozszerzyć o:

  • analizę przybliżonej pozycji urządzenia przy wykorzystaniu triangulacji (jeżeli jest możliwa),
  • analizę przemieszczania się (migracji) urządzeń Wi-Fi pomiędzy access pointami nasłuchującymi oraz pomiędzy określonymi obszarami,
  • określenie najczęstszych ścieżek oraz kierunków przejścia,
  • stworzenie heat-map pokazujących gęstość rozmieszczenia urządzeń Wi-Fi (użytkowników) w zadanych okresach czasu wraz z możliwością porównania ich z innymi okresami (np. w przypadku analizy działania akcji promocyjnych, wydarzeń okresowych, wpływu pory dnia na zainteresowania kupujących itp.)

W niektórych systemach dane WiFi-Presence mogą zostać wzbogacone o dane z podłączeń użytkowników do sieci WiFi, w tym również logowań użytkowników do hotspota. Pozwala to na przedstawienie powyższych statystyk z podziałem na użytkowników korzystających z sieci Wi-Fi oraz niewykorzystujących podłączenia oraz – dla użytkowników korzystających z sieci Wi-Fi rozszerzyć informacje o dane z podłączonych urządzeń (np. system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, często model smartfona).

Z uwagi na dużą ilość danych wejściowych, zwłaszcza w sieciach posiadających wiele access pointów oraz sieciach zlokalizowanych w miejscach o dużym nasileniu ruchu użytkowników, systemy WiFi-Presence muszą charakteryzować się dużą pojemnością i mocą przetwarzania oraz posiadać algorytmy pracy optymalizowane dla przetwarzania wielu strumieni danych jednocześnie.

Najszerszą funkcjonalność można uzyskać analizując i zestawiając dane z wielu sieci Wi-Fi, co umożliwia określenie migracji poszczególnych użytkowników pomiędzy lokalizacjami oraz dokładniejsze określenie schematów postępowania, w tym preferencji użytkowników Wi-Fi. Dla takich zastosowań, z uwagi na konieczność zbierania, przetwarzania i analizowania ogromnych ilości danych, system realizujący funkcjonalność WiFi-Presence powinien mieć konstrukcję oraz skalowalność typową dla systemów Big Data.

Z powodów oczywistych realizacja takiego systemu dla kilkunastu czy kilkudziesięciu sieci Wi-Fi jest ekonomicznie nieopłacalna. Z pomocą przychodzą w takim przypadku systemy chmurowe, pozwalające na obsługę setek lub tysięcy nasłuchujących access pointów, w ten sposób minimalizując operacyjne koszty jednostkowe przypadające na pojedynczą sieć WiFi.