Dostęp do bezpłatnego Internetu dostarczany przez Jednostki Samorządu Terytorialnego stanie się popularniejszy dzięki Inicjatywie Komisji Europejskiej WiFi4EU oraz zmienianym obecnie przepisom polskim, w tym przyjętym 4 stycznia 2018 przez Radę Ministrów „Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw”, który ma niebagatelny wpływ na sposób świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu przez JST.

Wspomniany powyżej projekt ustawy zgodny jest z zapisami inicjatywy WiFi4EU wskazującej, że niezwykle istotnym jest zapewnienie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego dostępu do Internetu o wysokich parametrach w typowych miejscach publicznych (dworce, place, parki, rynki, komunikacja miejska etc.) dla wszystkich osób przebywających w zasięgu usługi.

W projekcie ustawy uwzględniono stanowisko Komisji Europejskiej, że świadczenie tego typu usług przez JST nie powinno być związane z obowiązkiem uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od organu regulacyjnego. Dzięki temu czasochłonna procedura administracyjna uzyskiwania zezwolenia od Prezesa UKE zostanie pominięta.

Dzięki wprowadzanym obecnie przepisom prawnym gminy i miasta uzyskają możliwość dynamicznego reagowania na lokalne potrzeby i szybkiego tworzenia hotspotów w punktach, gdzie dostęp do Internetu jest szczególnie pożądany przez mieszkańców oraz turystów.

Poza oczywistymi korzyściami dla użytkowników hotspotów, świadczenie bezpłatnego dostępu do Internetu może stać się dodatkowym miejscem komunikacji dla JST. Strona startowa hotspota może przekierowywać do lokalnych informacji, inicjatyw, wydarzeń, a jednocześnie być miejscem zbierania opinii i sugestii odwiedzających.

Nie należy zapominać o ciążących dla dostawcy usług dostępu do Internetu obowiązkach, które w przypadku JST są związane nie tylko z umożliwieniem odpowiednim służbom identyfikacji użytkownika w przypadku naruszeń, lecz także obowiązkach wynikających z ustawy RODO w zakresie zgodnego z prawem pozyskiwania, przetwarzania oraz retencji danych oraz obowiązkach wynikających z planowanego rozporządzenia do zmienianych ustaw – w szczególności dotyczącego niekonkurowania z podmiotami komercyjnymi, czyli odpowiedniego umiejscowienia hotspotów Wi-Fi, ograniczania prędkości połączenia z Internetem, maksymalnej długości sesji, odstępu pomiędzy poszczególnymi sesjami tego samego użytkownika, czy też maksymalnego limitu transferowanych danych w okresie.

System obsługujący hotspoty JST powinien umożliwiać realizację wszelkich ograniczeń i obowiązków nałożonych na JST. Jednocześnie istotnym jest, żeby monitorować i raportować anomalie w pracy urządzeń i usług, dla zmniejszenia zaangażowania służb IT JST w świadczenie bezpłatnej usługi.

Dodatkowym kryterium oceny wyboru systemu hostpotowego dla JST powinna podlegać funkcjonalność systemu obsługującego hotspoty JST – zarówno po względem zgodności z prawem, zakresu i sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych, sposobu i zakresu ich udostępniania, jak również możliwości i łatwości definiowania i mierzenia komunikacji użytkownikom hotspotów treści istotnych z punktu widzenia JST.

Projektujemy, dobieramy i dostarczamy rozwiązania typu Hotspot Wi-Fi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym miast, gmin i jednostek zależnych.

Wdrażamy rozwiązania dedykowane dla dla:

  • hotspotów wewnętrznych – np. w urzędach, szkołach, przychodniach i szpitalach,
  • hotspotów zewnętrznych – hotspotów miejskich, hotspotów w parkach, na stadionach, w lokalizacjach atrakcji turystycznych oraz
  • hotspotów mobilnych – hotspotów w środkach transportu miejskiego cieszących się rosnącą popularnością wśród użytkowników.